Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

We wrześniu 2003 r. przystąpiliśmy do programu „Szkoła Ucząca się”. Jest to program prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności.

Praca w tym programie ma na celu dążenie do stałego rozwoju i podnoszenia jakości pracy naszej szkoły. Dążymy jako szkoła do tego, aby nie tylko nauczać, ale także stale się doskonalić.


W latach 2003-2006 pracowaliśmy w następujących obszarach:

1. Efekty kształcenia i wychowania

2. Nauczanie i uczenie się

3. Szkoła jako instytucja

4. Szkoła a środowisko zewnętrzne

Wyznaczyliśmy sobie następujące cele (standardy):

* Uczniowie na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych osiągają wyniki nie niższe niż średnia powiatu.
* Wewnętrzny system oceniania jest jasny, precyzyjny i powszechnie akceptowany.
* Szkoła posiada system monitorowania przyrostu wiedzy i umiejętności każdego ucznia.
* Szkoła pomaga rodzicom w planowaniu przyszłości ich dzieci

Po kilku latach pracy, w kwietniu 2006 r. w szkole odbył się panel, w którym uczestniczyli przedstawiciele szkół SUS-owskich z całej Polski.

Na panelu odbyła się debata na temat współczesnych problemów oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą naszej szkoły.

Zespół Szkół w Czaczu otrzymał w tym dniu certyfikat SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ na lata 2006-2008.

Certyfikat ten jest potwierdzeniem, że w szkole zbudowano system zapewniania jakości pracy.