Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Gratulujemy uczniom, którzy w roku szkolnym 2019/2020 wykazali się 100 % obecnością podczas zajęć:
Agata Jagodzińska  I a
Julia Wawrzynowska – II a
Filip Borowicz - kl. II b
Aleksandra Flis, Gabriela Domagała, Władysław Jóźwiak, Agata Wawrzynowska, Natalia Żelek - III a
Michalska Julia – kl. III b
Rafał Obiora V a
Artur Łapszyn V b
Kaja Baranowska VI b
Julia Ruta VI b

W dniu 12.06.2020 r. (piątek po Bożym Ciele) sekretariat i biblioteka Zespołu Szkół w Czaczu będą nieczynne ze względu na urlopy pracowników.

Czytaj więcej...

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kościanie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat.

Sprawdzanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędzie się w dniach 22 i 23 czerwca w placówce szkoły.

Informuję, że w menu po lewej stronie został utworzony nowy dział ZDALNE NAUCZANIE, w którym umieszczane są wszystkie publikacje dla przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i rodziców, w następujących kategoriach: informacje dyrektora, pedagog, doradca zawodowy, biblioteka, świetlica, materiały dla uczniów, materiały dla przedszkolaków, 3,4-latki, 5,6-latki, platforma TEAMS.

Zmiany te mają na celu łatwiejszy dostęp do materiałów w czasie zdalnego nauczania. W razie potrzeby będą tworzone nowe kategorie artykułów.

Dyrektor ZS w Czaczu informuje, że zebrania z rodzicami planowane na 18 marca nie odbędą się.

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że nieodpłatna profilaktyka świadczeń stomatologicznych dla uczniów naszej szkoły odbywać się będzie w gabinecie Poradni Stomatologicznej „ASMED”  w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego 5a. Świadczeń udzielać będzie Pani dr Alicja Celichowska w każdy piątek w godzinach od 9:00 do 13:00.

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że wszystkie płatności, w szczególności: opłata za wyżywienie w przedszkolu, obiady uczniów oraz nauczycieli, czesne za przedszkole, opłata za wydanie duplikatów dokumentów oraz legitymacji, należy uiszczać bezgotówkowo tzn. wpłacać na konto Zespołu w Banku Spółdzielczym w Śmiglu nr 46 8667 0003 0000 6060 2000 0070. W tytule przelewu należy dokładnie podać za co jest płatność, za jaki miesiąc oraz  imię i nazwisko dziecka/ucznia.
Emerytów ZS w Czaczu prosi się o kontakt z sekretariatem Zespołu celem uzyskania informacji o sposobie spłat pobranych pożyczek.

Uprzejmie informuję, że w okresie od 2 września do 16 września 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (w przypadku słuchaczy kolegiów termin składania wniosków upływa z dniem15 października 2019 r.).
Wnioski dostępne są w punkcie informacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu oraz na stronie internetowej (zakładka – Świadczenia i usługi).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego w rodzinie dochód nie przekracza 528,00 zł netto na osobę (świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu), w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe pod warunkiem udokumentowania fakturami, rachunkami, dowodami wpłat i innymi dokumentami, poniesionych przez rodzica/opiekuna lub ucznia kosztów zakupu: pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym w tym podręczników, a także biletów miesięcznych, zakwaterowania, udziału w zajęciach edukacyjnych.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 655-180-969 wew.22, bądź osobiście w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu, pok. 9 /I piętro/. Informacje, druki wniosków oraz druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.ops.smigiel.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Śmiglu