Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Informuję, że w menu po lewej stronie został utworzony nowy dział ZDALNE NAUCZANIE, w którym umieszczane są wszystkie publikacje dla przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i rodziców, w następujących kategoriach: informacje dyrektora, pedagog, doradca zawodowy, biblioteka, świetlica, materiały dla uczniów, materiały dla przedszkolaków, 3,4-latki, 5,6-latki, platforma TEAMS.

Zmiany te mają na celu łatwiejszy dostęp do materiałów w czasie zdalnego nauczania. W razie potrzeby będą tworzone nowe kategorie artykułów.

Dyrektor ZS w Czaczu informuje, że zebrania z rodzicami planowane na 18 marca nie odbędą się.

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że nieodpłatna profilaktyka świadczeń stomatologicznych dla uczniów naszej szkoły odbywać się będzie w gabinecie Poradni Stomatologicznej „ASMED”  w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego 5a. Świadczeń udzielać będzie Pani dr Alicja Celichowska w każdy piątek w godzinach od 9:00 do 13:00.

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że wszystkie płatności, w szczególności: opłata za wyżywienie w przedszkolu, obiady uczniów oraz nauczycieli, czesne za przedszkole, opłata za wydanie duplikatów dokumentów oraz legitymacji, należy uiszczać bezgotówkowo tzn. wpłacać na konto Zespołu w Banku Spółdzielczym w Śmiglu nr 46 8667 0003 0000 6060 2000 0070. W tytule przelewu należy dokładnie podać za co jest płatność, za jaki miesiąc oraz  imię i nazwisko dziecka/ucznia.
Emerytów ZS w Czaczu prosi się o kontakt z sekretariatem Zespołu celem uzyskania informacji o sposobie spłat pobranych pożyczek.

Uprzejmie informuję, że w okresie od 2 września do 16 września 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (w przypadku słuchaczy kolegiów termin składania wniosków upływa z dniem15 października 2019 r.).
Wnioski dostępne są w punkcie informacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu oraz na stronie internetowej (zakładka – Świadczenia i usługi).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego w rodzinie dochód nie przekracza 528,00 zł netto na osobę (świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu), w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe pod warunkiem udokumentowania fakturami, rachunkami, dowodami wpłat i innymi dokumentami, poniesionych przez rodzica/opiekuna lub ucznia kosztów zakupu: pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym w tym podręczników, a także biletów miesięcznych, zakwaterowania, udziału w zajęciach edukacyjnych.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 655-180-969 wew.22, bądź osobiście w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu, pok. 9 /I piętro/. Informacje, druki wniosków oraz druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: www.ops.smigiel.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Śmiglu             

Przypominam uczniom i ich rodzicom, że na czas budowy drogi S5 możliwy jest dowóz do szkoły dzieci z Czacza z ulicy Wielichowskiej. Zainteresowani rodzice muszą złożyć wniosek o takie dowożenie – wzór do pobrania w sekretariacie. Możliwy jest przejazd tylko w jedną stronę (ale stale, a nie dorywczo) oraz o każdej godzinie powrotu autobusu. Wyznaczone zostały przystanki: przy piekarni oraz przy domu p. Flis (p. Bąk).

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia.Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.
W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym wspólnym listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej i poinformowanie rodziców, opiekunów uczniów o materiałach informacyjnych poświęconych programowi rządowemu „Dobry Start”.
Do szkół zostały już dostarczone ulotki dla rodziców. W najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty przekażą Państwu również plakaty promujące świadczenie dobry start. Dziękujemy za aktywne włączenie się w akcję informacyjną.
W przypadku dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

DOBRY START - PLAKAT

DOBRY START - ULOTKA

DOBRY START - LIST