Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Dyrektor ZS w Czaczu informuje, że bieżące informacje o zmianach w organizacji zajęć zamieszczane są w dzienniku elektronicznym. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego zaleca się regularne śledzenie komunikatów.

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że w związku ze złym stanem korony zabytkowego platana wytyczono w parku przyszkolnym strefę z  zakazem wstępu. Apeluje się do wszystkich przebywających na terenie parku o nieprzekraczanie wyznaczonej strefy.

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że w przypadku uzasadnionej potrzeby (np. praca do późnych godzin popołudniowych) rodzice uczniów  szkoły podstawowej mogą wnioskować o płatne obiady dla swojego dziecka. Należy w tym celu złożyć w sekretariacie Zespołu wypełnioną i podpisaną  przez rodzica/opiekuna prawnego Kartę zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce (w załączeniu).

Termin złożenia wniosku – do 25 września br. dziecko zostaje zakwalifikowane na stołówkę po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora. Rodzice zostaną poinformowani o decyzji dyrektora przez wychowawcę klasy. Obiady będą wydawane od 1 października br. W związku z pracą przedszkola w zaostrzonym reżimie sanitarnym uczniowie nie mogą korzystać, tak jak do tej pory, z jadalni. Uczniowie będą spożywali obiady w pomieszczeniu świetlicy w oficynie (zgodnie z Wytycznymi   MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.).

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że na terenie szkoły podstawowej i przedszkola wykorzystywane są następujące środki dezynfekujące:

Czytaj więcej...

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz uczniowie szkoły podstawowej będą  mogli korzystać z dostępu do dziennika elektronicznego po przekazaniu do wychowawców adresów mailowych rodzica/opiekuna/ucznia.

Jeżeli rodzic ma w naszej szkole więcej niż jedno dziecka powinien podać wszystkim wychowawcom ten sam adres mailowy. Będzie wtedy mógł przeglądać informacje o każdym swoim dziecku przy jednym logowaniu. Adres rodzica/opiekuna nie może być taki sam jak adres dziecka, ponieważ rodzice/opiekunowie będą mieli możliwość przesyłania przez dziennik usprawiedliwień nieobecności swoich dzieci.
W dniu 15 września br.  zamieścimy na stronie internetowej filmik, jak dokonać pierwszego logowania.
Dotychczasowy iDziennik jest już nieaktywny. Obecnie korzystamy z dziennika VULCAN.
W przypadku pytań czy uwag proszę zwracać się do wychowawców.