Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że w związku ze złym stanem korony zabytkowego platana wytyczono w parku przyszkolnym strefę z  zakazem wstępu. Apeluje się do wszystkich przebywających na terenie parku o nieprzekraczanie wyznaczonej strefy.

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że w przypadku uzasadnionej potrzeby (np. praca do późnych godzin popołudniowych) rodzice uczniów  szkoły podstawowej mogą wnioskować o płatne obiady dla swojego dziecka. Należy w tym celu złożyć w sekretariacie Zespołu wypełnioną i podpisaną  przez rodzica/opiekuna prawnego Kartę zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce (w załączeniu).

Termin złożenia wniosku – do 25 września br. dziecko zostaje zakwalifikowane na stołówkę po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora. Rodzice zostaną poinformowani o decyzji dyrektora przez wychowawcę klasy. Obiady będą wydawane od 1 października br. W związku z pracą przedszkola w zaostrzonym reżimie sanitarnym uczniowie nie mogą korzystać, tak jak do tej pory, z jadalni. Uczniowie będą spożywali obiady w pomieszczeniu świetlicy w oficynie (zgodnie z Wytycznymi   MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.).

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że na terenie szkoły podstawowej i przedszkola wykorzystywane są następujące środki dezynfekujące:

Czytaj więcej...

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz uczniowie szkoły podstawowej będą  mogli korzystać z dostępu do dziennika elektronicznego po przekazaniu do wychowawców adresów mailowych rodzica/opiekuna/ucznia.

Jeżeli rodzic ma w naszej szkole więcej niż jedno dziecka powinien podać wszystkim wychowawcom ten sam adres mailowy. Będzie wtedy mógł przeglądać informacje o każdym swoim dziecku przy jednym logowaniu. Adres rodzica/opiekuna nie może być taki sam jak adres dziecka, ponieważ rodzice/opiekunowie będą mieli możliwość przesyłania przez dziennik usprawiedliwień nieobecności swoich dzieci.
W dniu 15 września br.  zamieścimy na stronie internetowej filmik, jak dokonać pierwszego logowania.
Dotychczasowy iDziennik jest już nieaktywny. Obecnie korzystamy z dziennika VULCAN.
W przypadku pytań czy uwag proszę zwracać się do wychowawców.

Dyrektor ZS w Czaczu informuje, że w dniu 02.09.2020r. nastąpiła modyfikacja Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Zespole Szkół w Czaczu w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 wydanych zarządzeniem dyrektora z dnia 24 sierpnia 2020r.:

- wycofuje się załącznik nr 1 tzn. rodzice dzieci w przedszkolu i uczniów w szkole nie składają tego oświadczenia. Osoby, które to oświadczenie już złożyły mogą je w każdej chwili wycofać. Jeśli nie wycofają tego oświadczenia w ciągu 1 tygodnia, to nastąpi jego komisyjne zniszczenie przez wychowawcę oddziału i pracownika sekretariatu
- ulega zmianie numeracja kolejnych załączników.
W razie pytań i wątpliwości należy zwracać się do Dyrektora Zespołu Szkół w Czaczu nr. tel. 655180227 (sekretariat Zespołu) lub tel kom. 698666468.

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY ZS W CZACZU + ZAŁĄCZNIKI

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Pracownicy Zespołu Szkół w Czaczu,
Rozpoczynamy  nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wracają  do budynku szkoły  i do swoich obowiązków.
Nadchodzące dni, to dla nas wszystkich czas wielu nowych wyzwań i doświadczeń wynikających z pracy  Zespołu w okresie  epidemii.  Ten nowy rok szkolny będzie wymagał od nas szczególnej uwagi, odpowiedzialności i czujności. Dlatego proszę wszystkich Rodziców o zrozumienie i wsparcie działań przedszkola i szkoły oraz zapewniam, że wszyscy pracownicy Zespołu Szkół w Czaczu  dołożą wszelkich starań, aby w tym trudnym czasie dzieci w przedszkolu i uczniowie w szkole byli bezpieczni.
Drodzy Uczniowie,
Przed Wami rok wytężonej pracy, wielu zadań i obowiązków, ale z pewnością możliwości odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. Jaki będzie ten rok w największej mierze zależy od Was,  od Waszych postaw, motywacji do pracy, podejścia do obowiązku, jakim jest szkoła. My, nauczyciele, będziemy wspierać Was w tym zadaniu, pokazywać odpowiednią drogę. Chciałabym, aby najważniejszym zadaniem dla Was było osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce zarówno z poszczególnych przedmiotów jak i osiągnięcie sukcesów w konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły w każdym miejscu i sytuacji oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności, które przecież każdy posiada.
Wszystkim Pracownikom Zespołu Szkół w Czaczu życzę wiele zadowolenia z wykonywanej pracy, Nauczycielom i Wychowawcom życzę, aby Państwa oddanie, pasja, profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży stały się źródłem satysfakcji, by zawsze niosły ze sobą poczucie spełnienia. Życzę Państwu wielu osiągnięć w pracy zawodowej, uznania w środowisku lokalnym i poczucia dumy z własnego udziału w kształtowaniu przyszłości młodych pokoleń Polaków.
Rodzicom życzę, abyście Państwo zawsze znajdowali w szkole partnera wspierającego Państwa w staraniach o zapewnienie Waszym dzieciom jak najlepszych warunków startu w  dorosłe życie. Życzę Wszystkim dobrej współpracy ze szkołą, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za dobro dzieci i młodzieży.
Rok szkolny 2020/2021 uważam za otwarty. Powodzenia.
                                                                                                             Maria Szudra
                                                                                               Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu

Czytaj więcej...

 

 

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY -

wskazówki dla uczniów.