Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Czaczyk             7.40
Brońsko             7.20
Księginki           7.15
Karśnice góra    7.30
Karśnice dół      7.35
Nadolnik            7.45
Glińsko             7.45
Stary Białcz      7.30
Skoraczewo      7.30
Nowy Białcz      7.20

Rano II kursu nie ma.

Obowiązuje od 01 września 2020r.
1. Kursy odbywają się według ustalonego planu. Możliwe są pewne zmiany wynikające z sytuacji w szkole. W razie opóźnień autobusu w sytuacjach losowych uczniowie mają obowiązek oczekiwania na przystanku przez 30 min.
2. O wszelkich zmianach zachodzących w planie odjazdów informuje nauczyciel dowozu osobiście lub ogłoszeniami.
3. Na autobus oczekujemy w wyznaczonych przez dowożącego miejscach.
4. Do autobusu wchodzimy i wychodzimy z niego przednimi drzwiami.
5. Do autobusu wchodzimy pojedynczo po ustawieniu z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m. Zabrania się biegania i przepychania.
6. Przy wejściu do autobusu należy dokonać dezynfekcji rąk, mieć zakryte usta i nos (maseczka,, komin lub przyłbica). Usta i nos pozostają zakryte na czas przejazdu.

Czytaj więcej...