Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

W związku końcem roku kalendarzowego prosimy o terminowe uregulowanie należności za przedszkole i obiady szkolne. Za listopad należy uiścić opłatę do 10.12.22 r. Należności za okres od 1-15.12.22 r. trzeba będzie uregulować w nieprzekraczalnym terminie do 23.12.22 r.

Kwota do przelewu zostanie podana w wiadomości sms.

1. Realizacja podstawy programowej zasadniczo w godz. 8:00 – 13:00 – bezpłatnie. 

2. Religia – bezpłatnie.
3. Język angielski, umuzykalnianie, rytmika w ramach podstawy programowej – bezpłatnie.
4. Każda godzina poza podstawą programową – 1 zł. naliczana według rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu.
5. Dzieci 6 letnie pobyt w przedszkolu bezpłatnie.
6. Opłaty za wyżywienie: śniadanie – 2,00 zł., obiad – 4,50 zł., podwieczorek – 2,50 zł.
7. Opłaty należy wnosić bezgotówkowo, przelewem na konto Zespołu Szkół w Czaczu, Bank Spółdzielczy Śmigiel nr 46 8667 0003 0000 6060 2000 0070.
8. Kwota przelewu musi być zgodna z wyliczeniem, które należy uzyskać wcześniej telefonicznie u intendentki przedszkola - nr tel. 698 658 975 w godz. 7:00 – 15:00 w dni pracy przedszkola.
9. Opłatę za każdy miesiąc należy uiścić do 10 dnia następnego miesiąca tzn. np. za wrzesień należy zapłacić do 10 października. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień – z uwagi na koniec roku budżetowego opłatę za grudzień należy przekazać do 30 grudnia.
10. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca za który wnoszona jest opłata.

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
Atmosfera w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
MODEL PRZEDSZKOLAKA
1.    Potrafi funkcjonować w różnych rolach społecznych
2.    Posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w oparciu o posiadaną   wiedzę, umiejętności i twórcze działanie.
3.    Potrafi sprostać trudom i wyzwaniom "szkolnego", a potem dorosłego życia.
GODZINY OTWARCIA
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00.
KADRA PEDAGOGICZNA 
Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną oraz pracowników niepedagogicznych.