Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Dyrektor Przedszkola w Czaczu informuje, że pierwsze spotkania nauczycielek z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędą się w Sali Wiejskiej w Czaczu w następujących terminach:

3,4 - latki         07.09.2020 godz. 16.00
4 - latki            08.09.2020 godz. 17.00
5 - latki            10.09.2020 godz. 16.30
5,6 - latki A      14.09.2020 godz. 17.00
5,6 - latki B      15.09.2020 godz. 17.00

Zebrania będą się odbywały w ścisłym reżimie sanitarnym, tzn:
1. Na zebranie przychodzi tylko osoba zdrowa.
2. Każde dziecko jest reprezentowane przez jednego rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku rodzeństwa - jeden rodzic/opiekun).
3. Przy wejściu na salę należy zdezynfekować ręce (płyn zapewnia przedszkole) oraz zasłonić usta i nos. Usta i nos pozostają zakryte do momentu opuszczenia sali.
3. W trakcie wchodzenia na salę, podczas jej opuszczania oraz w trakcie zebrania należy zachować dystans społeczny min. 2m.

1. Realizacja podstawy programowej zasadniczo w godz. 8:00 – 13:00 – bezpłatnie. 

2. Religia – bezpłatnie.
3. Język angielski , umuzykalnianie, rytmika w ramach podstawy programowej – bezpłatnie.
4. Każda godzina poza podstawą programową – 1 zł. naliczana według rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu.
5. Dzieci 6 letnie pobyt w przedszkolu bezpłatnie.
6. Opłaty za wyżywienie: śniadanie – 2,00zł., obiad – 3,50zł., podwieczorek – 1,50zł.
7. Opłaty należy wnosić bezgotówkowo, przelewem na konto Zespołu Szkół w Czaczu
BS Śmigiel NR 46 8667 0003 0000 6060 2000 0070.
8. Kwota przelewu musi być zgodna z wyliczeniem, które należy uzyskać wcześniej telefonicznie u intendentki przedszkola. Nr tel. 655180227, w godz. 7:00 – 15:00 w dni pracy przedszkola.
9. Opłatę za każdy miesiąc należy uiścić do 10 dnia następnego miesiąca tzn. np. za wrzesień należy zapłacić do 10 października. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień – z uwagi na koniec roku budżetowego opłatę za grudzień należy przekazać do 30 grudnia.
10. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca za który wnoszona jest opłata.

Szanowni Rodzice dzieci nowo przyjętych do Przedszkola w Czaczu,

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, umożliwia zapoznanie się dzieci z przedszkolem w dniach 26 - 28 sierpnia br. w godz. 9:00 - 14:00. Dziecku może towarzyszyć tylko jeden opiekun, który ma zakryte usta i nos, przy wejściu do obiektu opiekun dziecka dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki.
Należy również zachować odstęp społeczny min. 2 m od pracowników przedszkola i między pozostałymi opiekunami. Pracownik przedszkola monitoruje liczbę osób przebywających na terenie przedszkola, tak aby możliwe było zachowanie wymaganych dystansów.

Dziecko będzie miało możliwość zapoznania się z nauczycielkami i pomocą nauczyciela, poznać nowe otoczenie. Przedszkole nie organizuje jednak w tym czasie żadnych zajęć opiekuńczych.

Proszę czas pobytu z dzieckiem na terenie przedszkola ograniczyć do niezbędnego minimum. Podczas pobytu na terenie przedszkola proszę nie dotykać pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętów i wyposażenia przedszkola.

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych.
Dyrektor Przedszkola w Czaczu informuje, że w dniu 1 września 2020r. przedszkole rozpoczyna pracę w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Należy zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Zespole Szkół w Czaczu w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 wprowadzonymi Zarządzeniem dyrektora nr 1/2020/2021 w dniu 24 sierpnia 2020r.
Przedszkole czynne w godz. 7:00 – 16:00. Przedszkole nie jest jednostką feryjną tzn. przedszkole czynne jest w ferie zimowe, świąteczne i tzw. dni okołoświąteczne. Ze względów technicznych np. zakupy spożywcze prosimy o wcześniejsze deklaracje rodziców dzieci, które będą uczęszczały w tych dniach do przedszkola, w te dni realizacja zajęć poza podstawą programową.
Nie planuje się dnia adaptacyjnego dla nowoprzyjętych dzieci. Prosi się o złożenie w trybie pilnym:

Czytaj więcej...

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
Atmosfera w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
MODEL PRZEDSZKOLAKA
1.    Potrafi funkcjonować w różnych rolach społecznych
2.    Posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w oparciu o posiadaną   wiedzę, umiejętności i twórcze działanie.
3.    Potrafi sprostać trudom i wyzwaniom "szkolnego", a potem dorosłego życia.
GODZINY OTWARCIA
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  7:00-16:00.
KADRA PEDAGOGICZNA 
Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną oraz pracowników niepedagogicznych.
gr. 3,4-latki – Izabela Sołtysiak, Barbara Kowalska
gr. 4-latki – Jagoda Frąckowiak, Anna Szura
gr. 5-latki- Beata Ziegler, Anna Szura, nauczyciel wspomagający Romana Capiga
gr. 5,6-latki A – Małgorzata Grzelczyk
gr. 5,6-latki B – Katarzyna Wrzosek
OFERTA DODATKOWA
Logopedia – Barbara Kowalska
Religia – Hanna Walczewska
J. angielski – Ewelina Talarek- Franek

Informujemy, że od 1 marca 2015 istnieje możliwość wnoszenia opłat za przedszkole przelewem na rachunek bankowy.
nr konta 17 8667 0003 0000 6060 2000 0010
Bank Spółdzielczy Śmigiel
W tytuł przelewu należy wpisać  imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz dopisek „za czesne i wyżywienie za mc …./rok…. .
Informację o wysokości opłaty można uzyskać u intendentki przedszkola osobiście lub telefonicznie. Jednocześnie wyjaśniamy, że nadal można regulować należności w kasie przedszkola.