Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Program SUS (Szkoła Ucząca Się) realizowany jest od 2000 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Powstał z myślą pomocy szkołom w ich dążeniu do poprawy jakości i efektywności pracy, w zaprojektowaniu, a następnie w doprowadzeniu do osiągnięcia satysfakcjonujących zmian. Uczestnicy programu podczas szkoleń programowych określają cele swoich działań, sposoby ich osiągnięcia oraz metody monitorowania własnej pracy.


Szkoła realizująca program SUS-a może stać się członkiem Klubu SUS. Dzieje się to w dwóch etapach. Początkowo, szkoły uczestniczą w szkoleniach programowych. W tym czasie jako członkowie „stażyści” mogą korzystać z większości oferty Klubu. Po zakończeniu szkoleń II modułu szkoła może złożyć deklarację udziału w Klubie, którą odnawia co rok. Członkowie Klubu wpłacają składkę członkowską, której wysokość zależy od liczby pracujących w szkole nauczycieli. Każda należąca do Klubu szkoła, korzysta z możliwości doskonalenia nauczycieli w programie SUS oraz pracuje we własnym tempie nad wyznaczonymi celami i wprowadza procedurę SUS, tworząc tym samym system zapewniania jakości.
 

Klub SUS – to sieć współpracujących ze sobą szkół, które chcą wspólnie określić, czym jest dobra szkoła i wspierać się wzajemnie w podnoszeniu jakości swojej pracy. Rady pedagogiczne szkół należących do Klubu SUS określają cele oraz prowadzą rzetelną ocenę metod i efektów nauczania i wychowania. Podstawą działania szkół w Klubie SUS są: współpraca w zespołach nauczycielskich, określanie celów edukacyjnych i wychowawczych w sposób pozwalający na kontrolę stopnia ich realizacji, rzetelne monitorowanie efektów swojej pracy, tworzenie społeczności lokalnej bazującej na współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.
 

Sieci szkół – szkoły pracują także w „sieciach”, skupionych wokół wyzwań edukacyjno-wychowawczych w następujących obszarach: motywowanie uczniów do dobrego zachowania, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach rozwijających, budowanie odpowiedzialności za własne czyny, indywidualizacja pracy z młodzieżą mająca na względzie jej optymalny rozwój, skuteczne formy współpracy z rodzicami w minimalizowaniu poziomu agresji w klasach I-III, walka z przemocą i agresją, współpraca szkoła-dom, skuteczna praca z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu, trafne rozpoznawanie potrzeb młodzieży. Zachęcamy do aktywnych działań w sieciach, które proponujemy potraktować jako wspólne poszukiwanie dobrej praktyki i prezentowanie jej innym szkołom.
 
Szkoła utytułowana – szkoły działające w Klubie SUS, po zorganizowaniu panelu koleżeńskiego uzyskują tytuł „Szkoły Uczącej Się”, przyznawany na trzy lata. Zorganizowanie panelu koleżeńskiego, na który zapraszani są przedstawiciele kilku innych szkół działających w Klubie SUS, daje okazję do zapoznania się z różnymi opiniami na temat celów i metod pracy szkoły, stwarza także możliwość wypracowania nowych sposobów radzenia sobie z problemami. Panel prowadzi moderator, przygotowany wcześniej do tej roli przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Moderator określa temat dyskusji i pytania, na które mają odpowiedzieć uczestnicy. Do jego zadań należy zarówno prowadzenie dyskusji, jak przypominanie uczestnikom o jej celach, a także dbanie o to, aby panel nie utracił koleżeńskiego charakteru. Zakładamy bowiem, że przyjazna i życzliwa krytyka prowadzona w formie szczerej rozmowy może wspierać proces doskonalenia metod nauczania i wychowania w szkole. Panel powinien być przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń, próbą spojrzenia na zagadnienia pracy szkoły z różnych perspektyw. Ważne by jego uczestnicy traktowali siebie nie jak ocenianych i oceniających, lecz jak grupę współpracowników szukających rozwiązania trudnych problemów bądź sposobów ulepszania pracy.
 
Zmiany w SUS-ie
 

W roku szkolnym 2006/2007 przypadają zmiany programu mające na celu dostosowanie go do aktualnych potrzeb szkół. W większym stopniu niż dotychczas zwrócimy uwagę na doskonalenie procesu uczenia i nauczania się. Za szczególnie ważną uważamy wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami, dzielenie się najlepszymi praktykami. W ten sposób pragniemy zwiększyć efektywność pracy szkół i uruchomić współpracę pomiędzy nimi. Odeszliśmy także od żmudnej procedury badania jakości pracy szkoły, nazywanej diagnozą szkoły, zastępując ją samooceną pracy szkoły. Dla tych szkół, które jednak chciałyby się nauczyć diagnozy proponujemy cykl trzech szkoleń dla dwóch nauczycieli ze szkoły.
 

Kto może wziąć udział w programie?

Program adresowany jest do szkół, których nauczyciele są mądrzy – wiedzą, że budowanie własnego warsztatu pracy to najlepsza droga do osiągnięcia satysfakcji zawodowej, kompetentni – wiedzą, co chcą osiągnąć i jak sprawdzić, czy im się udało; odpowiedzialni – podejmują działania, mając na uwadze dobro powierzonych im uczniów, odważni – nie wahają się dokonać krytycznej samooceny działań i poddać się życzliwej koleżeńskiej krytyce, wytrwali – konsekwentnie zmierzają do wytyczonych celów.

źródło: www.ceo.org.pl/portal/sus