Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Zarządzenie nr 1/2014/2015
Dyrektora Zespołu Szkół w Czaczu
z dnia 29 sierpnia 2014r.
w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art. 22 ak.ust. 2. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz. 2572. z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych, określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Zespołu Szkół w Czaczu.
§ 2
1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:
a) szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Czaczu,
b) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny- ujętego w księdze uczniów Zespołu Szkół w Czaczu,
c) rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
d) podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki oraz materiały edukacyjne,
e) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć gminę Śmigiel.
§ 3
1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Podręczniki oraz materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.
6. Wypożyczanie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
§ 4
Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.
§ 5
1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do końca czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.
2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel bibliotekarz.
3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki- nauczyciele, o których mowa w ust. 2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
4. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.
5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
§ 6
1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza.
§ 7
Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.
§ 8
1. Zarządzenie ma zastosowanie:
a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,
b) w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej i klasy 1 gimnazjum,
c) w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej i klas 1, 2 gimnazjum.
2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.
§ 9
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Księdze zarządzeń.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

ZARZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych