Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

1. Realizacja podstawy programowej zasadniczo w godz. 8:00 – 13:00 – bezpłatnie. 

2. Religia – bezpłatnie.
3. Język angielski , umuzykalnianie, rytmika w ramach podstawy programowej – bezpłatnie.
4. Każda godzina poza podstawą programową – 1 zł. naliczana według rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu.
5. Dzieci 6 letnie pobyt w przedszkolu bezpłatnie.
6. Opłaty za wyżywienie: śniadanie – 2,00zł., obiad – 3,50zł., podwieczorek – 1,50zł.
7. Opłaty należy wnosić bezgotówkowo, przelewem na konto Zespołu Szkół w Czaczu
BS Śmigiel NR 46 8667 0003 0000 6060 2000 0070.
8. Kwota przelewu musi być zgodna z wyliczeniem, które należy uzyskać wcześniej telefonicznie u intendentki przedszkola. Nr tel. 655180227, w godz. 7:00 – 15:00 w dni pracy przedszkola.
9. Opłatę za każdy miesiąc należy uiścić do 10 dnia następnego miesiąca tzn. np. za wrzesień należy zapłacić do 10 października. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień – z uwagi na koniec roku budżetowego opłatę za grudzień należy przekazać do 30 grudnia.
10. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca za który wnoszona jest opłata.

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
Atmosfera w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
MODEL PRZEDSZKOLAKA
1.    Potrafi funkcjonować w różnych rolach społecznych
2.    Posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w oparciu o posiadaną   wiedzę, umiejętności i twórcze działanie.
3.    Potrafi sprostać trudom i wyzwaniom "szkolnego", a potem dorosłego życia.
GODZINY OTWARCIA
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  7:00-16:00.
KADRA PEDAGOGICZNA 
Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną oraz pracowników niepedagogicznych.

Informujemy, że od 1 marca 2015 istnieje możliwość wnoszenia opłat za przedszkole przelewem na rachunek bankowy.
nr konta 17 8667 0003 0000 6060 2000 0010
Bank Spółdzielczy Śmigiel
W tytuł przelewu należy wpisać  imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz dopisek „za czesne i wyżywienie za mc …./rok…. .
Informację o wysokości opłaty można uzyskać u intendentki przedszkola osobiście lub telefonicznie. Jednocześnie wyjaśniamy, że nadal można regulować należności w kasie przedszkola.