Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§ 50
1. Cele oceniania w szkole:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy.
2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
5.   Wprowadza się dwa okresy klasyfikacyjne;
1) klasyfikacja śródroczna – dokonywana jest w oparciu o osiągnięcia ucznia w pierwszym semestrze,
2) klasyfikacja roczna – dokonywana jest na podstawie całorocznych osiągnięć ucznia.
6. Wewnątrzszkolny System Oceniania obejmuje:
1)    warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o wymaganiach edukacyjnych, ocenach i zachowaniu uczniów,
2)    określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania niezbędne do uzyskania  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
3)    zasady oceniania uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
4)    sposoby bieżącego oceniania i ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i z zachowania uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum,
5)    warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
6)    tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania,
7)    warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wyższej niż przewidywana śródrocznej lub rocznej oceny z zachowania ,
8)    kryteria oceniania zachowania.
7. Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej:
1)  Każdy nauczyciel uczący przedmiotu ma obowiązek poinformować rodziców i uczniów o treściach nauczania, wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceniania oraz o formach i metodach kontroli osiągnięć uczniów. Informacja musi być podana uczniom i rodzicom na początku każdego semestru za pośrednictwem zeszytów przedmiotowych. Fakt zapoznania się z wymaganiami i sposobami oceniania rodzice potwierdzą podpisem.
2) Wychowawca każdej klasy informuje uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania. Rodziców zawiadamia na pierwszym zebraniu po rozpoczęciu roku szkolnego i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Uczniów informuje na pierwszych godzinach do dyspozycji wychowawcy.
3) Wszyscy nauczyciele mają obowiązek informować uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach z zachowania i zajęć edukacyjnych na 7 – 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Informacja ta jest podawana na piśmie i potwierdzana podpisem przez rodziców. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia wychowawca klasy ma obowiązek udać się do rodziców ucznia osobiście.
8.  Metody powiadamiania rodziców o osiągnięciach, postępach i wynikach oraz wysiłkach uczniów:
1)  dzienniczki, indeksy lub zeszyty uczniowskie, i–dziennik,
2)  zebrania informacyjne dla rodziców, konsultacje,
3)  rozmowy indywidualne ( w tym telefoniczne ) z rodzicami, i–maile,
4)  wywiadówki semestralne  dla rodziców,
5) apele, wystawy, koncerty, przedstawienia, imprezy środowiskowe, prezentujące  dorobek i osiągnięcia uczniów,
6) świadectwa końcowe, dyplomy, listy gratulacyjne, nagrody.  
9. Ogólne zasady oceniania w szkole:
1) Kontrola bieżąca ma charakter ciągły i odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych; polega na systematycznym i stałym informowaniu ucznia o jego postępach i zachowaniu; daje informacje nauczycielowi o efektywności metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2) Kontrola doraźna pozwala wyrywkowo rozpoznać osiągnięcia uczniów i obejmuje:
       a) pisemne prace kontrolne (kartkówki, dłuższe sprawdziany, prace klasowe),
       b) odpowiedzi ustne,
       c) zadania domowe,
       d) aktywność w trakcie lekcji,
       e) umiejętności praktyczne,
       f) zeszyty przedmiotowe.
3) Uczeń oceniany jest przez nauczyciela jawnie, według jasnych kryteriów.
4) Nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, dla którego określono specjalne potrzeby edukacyjne.
5) Uczeń oceniany jest oceną edukacyjną okresową (śródroczną) i roczną oraz oceną z  zachowania śródroczną i roczną według obowiązującej skali.
6) Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosuje się zalecenia zawarte w  ich Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia lub IPET.
7) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych  zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
            8) W szkole stosuje się elementy oceniania kształtującego. Zakres stosowania elementów OK nauczyciel ustala z dyrektorem zespołu.
10. Uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) są Przedmiotowe Systemy  Oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zwierające:
1) wymagania programowe i przedmiotowe po każdym etapie edukacyjnym,
2) sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów (formy, częstotliwości, narzędzia, zasady przeprowadzania sprawdzianów).
3) ilość i punktację zadań dodatkowych.
11. Zasady oceniania uczniów klas I-III szkoły podstawowej:
1) ocena z zachowania ma charakter opisowy,
2) ocena z zajęć edukacyjnych ma charakter opisowy, z wyjątkiem oceny z religii, która jest oceną sumującą,
3) sposoby gromadzenia informacji o uczniu:
a) nauczyciele prowadzą notatki z obserwacji zachowania i osiągnięć edukacyjnych uczniów,
b) nauczyciele gromadzą  prace plastyczne, literackie, techniczne swoich uczniów,
c) nauczyciele przeprowadzają rozmowy i wywiady z rodzicami uczniów, innymi nauczycielami i pracownikami szkoły,
d) w ramach oceniania bieżącego nauczyciele odnotowują w i-dzienniku poziom osiągnięć ucznia, stosując przyjęte symbole. 
4) Śródroczna i roczna ocena opisowa ucznia z zachowania powinna uwzględniać: aktywność, obowiązkowość,  tempo pracy, kulturę osobistą, przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w klasie i w szkole, inne ważne indywidualne spostrzeżenia o uczniu oraz  dodatkowe informacje skierowane do rodzica i ucznia, mające charakter motywujący.
5) Ocena opisowa z zajęć edukacyjnych powinna zawierać informację o osiągnięciach edukacyjnych ucznia i stopniu opanowania przez niego umiejętności w zakresie poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, wychowania fizycznego i zajęć komputerowych oraz inne ważne indywidualne spostrzeżenia o uczniu, a także dodatkowe informacje skierowane do rodzica i ucznia, motywujące ucznia do dalszej nauki i zawierające wskazówki do dalszej pracy.
6) Ocenę śródroczną nauczyciel wpisuje do i-dziennika, drugi egzemplarz oceny przekazuje  rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.
7) Ocenę roczną nauczyciel wpisuje do i-dziennika, na świadectwie szkolnym i do arkusza ocen.
12. Zasady oceniania uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
     1) Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych wyrażone są w skali punktowej.
     2) Wprowadza się ramowe zasady punktacji osiągnięć edukacyjnych;
            a) praca klasowa, semestralna:  0 – 20 pkt.,
b) krótkie sprawdziany kartkówki: 0 – 5 pkt.,
c) dłuższy sprawdzian:  0 – 10 pkt.,
d) zadania domowe:  0 – 5 pkt.,
e) odpowiedź ustna:  0 – 5 pkt.,
f) zadania dodatkowe: 0 – 5 pkt.,
g) aktywność na zajęciach: 1 pkt.,
h) udział w konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym: 1 pkt.,
i) udział w konkursach przedmiotowych na etapie rejonowym: 5% wszystkich punktów,
j) udział w konkursach przedmiotowych na etapie wojewódzkim: 10% wszystkich punktów,
k) braki:  minus 1 pkt.
     3) Na poszczególnych zajęciach edukacyjnych w trakcie semestru uczeń może mieć do uzyskania różną liczbę  punktów, możliwych do uzyskania na danych zajęciach edukacyjnych.
      4) Ustala się minimalną ilość ocen bieżących, jaką uczeń musi zyskać z danego przedmiotu.
Tygodniowa ilość godzin przeznaczona na realizację przedmiotu    Minimalna ilość ocen bieżących w semestrze
1    3
2    6
3    8
4 i więcej    10
 
5) W przypadku uczniów, dla których określono specjalne potrzeby edukacyjne, minimalna ilość ocen bieżących w semestrze określona w punkcie 4) może ulec zmianie zgodnie z zaleceniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
6) Prace pisemne za 20 pkt. są obowiązkowe i tylko one podlegają poprawie.     
7) Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia kwestionowanej przez niego oceny pracy klasowej w formie i terminie ustalonym w Przedmiotowych Systemach Oceniania. Poprawiona ocena wpisywana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym obie są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej. Jeżeli w wyniku poprawy uczeń uzyska mniej  punktów niż na pracy klasowej, traci prawo do kolejnej, jednej poprawy pracy klasowej.
8)  Jeżeli  z przyczyn losowych uczeń nie mógł pisać dłuższego sprawdzianu lub klasówki, musi do nich przystąpić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 9) Jeden raz na semestr uczeń może zgłosić nieprzygotowanie się do lekcji, brak zadania domowego lub zeszytu bez żadnych sankcji.
 10) Oceny śródroczne i roczne wyraża się za pomocą stopni: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny i ustala się je na podstawie zgromadzonych przez ucznia punktów oraz biorąc pod uwagę ogólne kryteria dla poszczególnych ocen.  Przy  przeliczeniu punktów na oceny stosuje się zasady matematycznego zaokrąglania do liczby całkowitej.
11)  Ogólne zasady dla poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych:
      a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał 100% punktów,
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał 85 – 99% punktów, 
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał 70 – 84% punktów,
d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał 50-69% punktów,
e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał 40 – 49% punktów,
f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał poniżej 40% punktów i któremu umożliwiono skorzystanie z różnych form pomocy. 
13. Uczeń może ubiegać się o ocenę semestralną lub roczną wyższą niż przewidywana                           z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wyłącznie wtedy, gdy spełnia następujące warunki:
       a) uczeń lub jego rodzic zwrócił się w formie pisemnej do nauczyciela przedmiotu o możliwość ubiegania się o ocenę semestralną lub roczną wyższą niż przewidywana,
      b) uczeń wykorzystał wszystkie możliwości poprawy oceny przewidziane w WSO,
       c)  do oceny, o którą się stara w skali stopniowej SSO będzie mu brakowało nie więcej niż 2%       
      d) uczeń napisał test z zakresu jednego (dotyczy oceny semestralnej) lub obu semestrów  (dotyczy oceny rocznej) na ocenę nie niższą niż ta, o którą się ubiega. Test musi zostać napisany i oceniony do posiedzenia Rady Pedagogicznej. Tak ustalona przewidywana ocena jest ostateczna.  
14. Ogólne zasady oceniania zachowania uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum:
1) Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu szkoły, klasy i środowiska, postaw wobec kolegów i innych osób.
2) Ocena z zachowania nie ma wpływu na ocenę ucznia z przedmiotów nauczania, promowanie lub ukończenie szkoły.
3) Ocena z przedmiotów nauczania nie ma wpływu na ocenę z zachowania.
4) Każdy uczeń dokonuje w formie pisemnej semestralnej i rocznej  samooceny zachowania.
5) Uczniowie każdej klasy dokonują w formie pisemnej oceny koleżeńskiej każdego ucznia.
 6)  Wstępną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, a następnie przedkłada ją do konsultacji  i pozyskuje informację od innych pracowników szkoły, a także uczniów, którzy mogą wyrazić opinię o zachowaniu swoim i kolegów. Ocena ustalona przez wychowawcę po uwzględnieniu tych opinii jest ostateczna.
7) Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana ocenę z zachowania, gdy zostaną spełnione poniższe warunki:
       a) uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) złoży pisemny wniosek do wychowawcy                          o podwyższenie oceny z zachowania,
      b) zespół klasowy nauczycieli rozpatrzy zasadność podwyższenia oceny,
      c) wychowawca klasy podejmie stosowną decyzję. Tak ustalona przewidywana ocena jest ostateczna.
8) Zachowanie ucznia ocenia się następująco:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
     9)  Ocena z zachowania powinna wyrażać:
a) stopień pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych:
- sumienność w nauce i wykonywaniu obowiązków szkolnych,
- wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu trudności w nauce,
- aktywną i twórczą działalność w organizacjach i kółkach zainteresowań,
- systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne
- usprawiedliwienie wszystkich nieobecności,
- dbałość o podręczniki, pomoce szkolne, i mienie szkoły,
- przestrzeganie Regulaminu Szkoły i Kodeksu Ucznia,
b) stopień zaangażowania ucznia w prace na rzecz szkoły i środowiska:
- wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie,
- udzielanie pomocy innym,
- inicjowanie i wykonywanie prac użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska
- dbanie o własność społeczną i indywidualną,
- współdziałanie w pracy zespołu klasowego i ponoszenie odpowiedzialności za wynik
jego pracy,
            - godzenie nauki z działalnością na rzecz środowiska i z obowiązkami domowymi,
c) stopień przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego:
 - sposób bycia nienaruszający godności własnej i godności innych,
- dbałość o kulturę słowa, stosunek do osób młodszych i słabszych,
- poszanowanie do osób starszych, chorych i przełożonych,
- uszanowanie pracy innych,
- uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,
- dbałość o zdrowie swoje i innych,
- nieuleganie nałogom,
- dbanie o higienę osobistą i estetyczny wygląd
- dbałość o ład i estetykę otoczenia.
d) stopień zaangażowania ucznia w realizację projektu gimnazjalnego:
 – samodzielność i innowacyjność we wszystkich etapach realizacji projektu,
- aktywne uczestnictwo i współpracę w zespole realizującym projekt,
- wypełnianie zadań stawianych przed uczniem w ramach pracy zespołu realizującego projekt.
15. Szczegółowe zasady oceniania zachowania uczniów.
1)    Wyjściową oceną jest ocena dobra. Może ją otrzymać uczeń, który:
     a) przestrzega regulaminu szkolnego,
     b) dba o kulturę słowa, nie używa wulgarnych słów,
     c) szanuje kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły,
     d) jest uczciwy, reaguje na zło,
     e) wypełnia obowiązki szkolne,
     f) dba o swoje zdrowie,
     g) dba o higienę osobistą
     h) dba o swój estetyczny wygląd,
     i) dba o porządek w otoczeniu i miejscu pracy,
     j) szanuje pracę innych,
     k) dba o podręczniki szkolne,
     l) używa form grzecznościowych,
     ł) zachowuje się stosownie do miejsca i sytuacji,
     m) nie znęca się nad zwierzętami,
     n) nie wdaje się w bójki,
     o) nie przeszkadza na lekcjach,
     p) nie niszczy cudzych rzeczy,
     r) szanuje osoby starsze.
2)    Wyższą oceną niż dobrą, tj. oceną bardzo dobrą lub wzorową może otrzymać uczeń, który w wyższym stopniu spełnia kryteria przewidziane na ocenę dobrą.
3)    Niższą ocenę niż dobrą, tj. ocenę poprawną lub nieodpowiednią może otrzymać uczeń, który w mniejszym lub większym stopniu nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą.
4)    W przypadku, gdy uczeń rażąco łamie zasady zawarte w statucie zespołu, może otrzymać ocenę naganną.
5)    Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6)    Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
      7). Oceniając zachowanie ucznia gimnazjum należy stosować przepisy zawarte w § 50 Ust. 15 pkt 1- 6, a ponadto należy uwzględnić stopień zaangażowania ucznia w realizację projektu gimnazjalnego, tj.:
a)    ocenę wzorową z zachowania może otrzymać uczeń, który wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków,
b)    ocenę bardzo dobrą z zachowania może otrzymać uczeń, który był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.
c)    ocenę dobrą z zachowania może otrzymać uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.
d)    ocenę poprawną z zachowania może otrzymać uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu,
e)    ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń , który mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu,
f)    ocenę naganną  może otrzymać uczeń, który nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.
16. Ewaluacji szkolnego systemu oceniania dokonuje w każdym roku szkolnym zespół ds. monitorowania i ewaluacji WSO powołany przez dyrektora w drodze zarządzenia. Narzędzia ewaluacji:
     1) analiza dokumentacji dotyczącej oceniania,
     2) konsultacja z rodzicami,
     3) uwzględnianie wniosków, sugestii, opinii rodziców i uczniów, rady pedagogicznej,
     4) arkusze obserwacyjno – ewaluacyjne,
     5) ankiety dla uczniów i rodziców,
     6) wywiady ( ustne lub pisemne).
17. Wszelkich zmian w WSO dokonuje Rada Pedagogiczna zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez zespół, o którym mowa w §14.
18. W sprawach nieuregulowanych szkolnym systemem oceniania zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
19. Sposoby analizy wyników nauczania:
1) bieżąca analiza wyników nauczania: ogólna i indywidualna przez poszczególnych nauczycieli,
2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń i  wyników niekorzystnych,
3) analiza źródeł sukcesów,
4) monitorowanie udziału uczniów w konkursach i zawodach,
4) kontrola dokumentacji  sprawdzania wiedzy i umiejętności,
5) analiza wyników testów sprawdzających  wiedzę i umiejętności uczniów,
6) analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
7) analizowanie wyników  przez zespoły nauczycieli  i na posiedzeniu rady pedagogicznej.
20. Zasady i sposoby poprawiania wyników niekorzystnych.
1)  Uczniom udzielana jest pomoc przez:
a) indywidualne nauczanie,
c) zacieśnianie współpracy z rodzicami,
d) kierowanie do poradni specjalistycznych w tym poradni psychologiczno – pedagogicznej,
e) zajęcia pozalekcyjne,
f) konsultacje popołudniowe nauczycieli,
g) zapewnienie pomocy psychologiczno–pedagogicznej, którą regulują odrębne przepisy. 
2) Ustalenie nauczyciela z uczniem terminów i form poprawy oceny niekorzystnej.
3) Uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum materiału z danego przedmiotu ma obowiązek, w celu ich uzupełnienia, uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielem przedmiotu, w terminie ustalonym z nauczycielem.
21. Klasyfikowanie i promowanie ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu  umiarkowanym lub znacznym regulują odrębne przepisy.