Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 74. Cele oceniania w szkole:
1)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2)    udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, oraz wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
3)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)    dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia;
5)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy.
§ 75. 1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego ucznia Szkoły Podstawowej w Czaczu  określa dokument pod nazwą Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) opracowany w oparciu o odrębne przepisy dotyczące oceniania i klasyfikowania uczniów.
2.  Wprowadza się dwa okresy klasyfikacyjne:
1)    klasyfikacja śródroczna – dokonywana jest w oparciu o osiągnięcia ucznia w pierwszym semestrze;
2)    klasyfikacja roczna – dokonywana jest na podstawie całorocznych osiągnięć ucznia.
3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.
4. Zwolnienie uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych regulują odrębne przepisy prawa oświatowego.
5. Wewnątrzszkolny System Oceniania obejmuje:
1)    warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o wymaganiach edukacyjnych, ocenach i zachowaniu uczniów;
2)    określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO) niezbędne do uzyskania  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
3)    zasady oceniania uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
4)    sposoby bieżącego oceniania i ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i z zachowania uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum;
5)    warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
6)    tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania;
7)    warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wyższej niż przewidywana śródrocznej lub rocznej oceny z zachowania;
8)    kryteria oceniania zachowania.
6. Wewnątrzszkolny System Oceniania  uchwala rada pedagogiczna i zapoznaje z nim  uczniów i rodziców.
§ 76. 1. Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o wymaganiach   edukacyjnych, ocenach i zachowaniu uczniów:
1)    każdy nauczyciel uczący przedmiotu ma obowiązek poinformować rodziców                          i uczniów o treściach nauczania, wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceniania oraz o formach i metodach kontroli osiągnięć uczniów;
2)     informacja o której mowa w ust.1 musi być podana uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego za pośrednictwem zeszytów przedmiotowych. Fakt zapoznania się z wymaganiami i sposobami oceniania rodzice potwierdzą podpisem;
3)    każdy nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej zapoznaje rodziców z treściami nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania oraz formami                          i metodami kontroli osiągnięć uczniów na pierwszym w roku szkolnym  spotkaniu                  z rodzicami. Fakt zapoznania rodzice potwierdzają podpisem, dokument jest przechowywany w teczce wychowawcy;
4)    wychowawca każdej klasy informuje uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania   zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania. Rodziców zawiadamia na pierwszym zebraniu po rozpoczęciu roku szkolnego i odnotowuje ten fakt w protokole zebrania. Uczniów  informuje na pierwszych godzinach do dyspozycji wychowawcy                i odnotowuje w tematyce lekcji.
2. Każdy nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne uczniów, które są ich własnością.
3. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek informować uczniów i ich rodziców                          o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania na 7 – 10 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
4. Informacja, o której mowa w ust. 3  jest podawana na piśmie i potwierdzana podpisem przez rodziców. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia wychowawca klasy ma obowiązek udać się do rodziców ucznia osobiście.
5. Podpisana przez rodziców/ opiekunów prawnych informacja, o której mowa                       w ust. 3 przechowywana jest w teczce wychowawcy klasowego do końca danego roku szkolnego.
§ 77. Metody powiadamiania rodziców/opiekunów prawnych o osiągnięciach, postępach i wynikach oraz wysiłkach uczniów:
1)    dzienniczki zgodnie z wolą rodziców;
2)    zebrania informacyjne dla rodziców, konsultacje indywidualne;
3)    rozmowy indywidualne ( w tym telefoniczne );
4)     poczta elektroniczna oraz komunikator w dzienniku elektronicznym;
5)    wywiadówki semestralne;
6)    apele, wystawy, koncerty, przedstawienia, imprezy środowiskowe, prezentujące dorobek  i osiągnięcia uczniów;
7)     świadectwa końcowe, dyplomy, listy gratulacyjne, nagrody.
§ 78. 1. Ogólne zasady oceniania w szkole:
1)    ocenianie bieżące ma charakter ciągły i odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych, polega na systematycznym i stałym informowaniu ucznia o jego postępach i zachowaniu, daje informacje nauczycielowi o efektywności metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej;
2)    ocenianie doraźne pozwala wyrywkowo rozpoznać osiągnięcia uczniów i obejmuje:
a)    pisemne prace kontrolne (kartkówki, dłuższe sprawdziany, prace klasowe),
b)    odpowiedzi ustne,
c)    zadania domowe,
d)    zeszyty ćwiczeń,
e)    aktywność w trakcie lekcji,
f)    umiejętności praktyczne,
g)    zeszyty przedmiotowe;
3)    uczeń oceniany jest przez nauczyciela jawnie, według jasnych kryteriów;
4)    nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, dla którego określono specjalne potrzeby edukacyjne;
5)    uczeń oceniany jest oceną edukacyjną okresową (śródroczną) i roczną oraz oceną z zachowania śródroczną i roczną według obowiązującej skali;
6)    dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosuje się zalecenia zawarte w  opinii poradni psychologiczno-pedagogigcznej lub w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
7)    laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną;
2. W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny. Nauczyciele wraz z uczniami ustalają na początku roku szkolnego, w jaki sposób będą oceniali poszczególne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności – czy komentarzem ustnym lub pisemnym, czy oceną sumującą. W komentarzu do pracy ucznia nauczyciel odnosi się do wcześniej ustalonych kryteriów, czyli tego, co będzie podlegać ocenianiu. Kryteria te nauczyciel podaje uczniom przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności;
3. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia co do trybu   wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny   zachowania nie później niż dwa dni od zakończenia zajęć rocznych.
§ 79. 1. Zasady oceniania uczniów klas I-III szkoły podstawowej:
1)    w klasach I- III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ma  charakter opisowy. Wyjątek stanowi  ocena z religii, która jest oceną sumującą;
2)    ocena opisowa z zajęć edukacyjnych powinna zawierać informacje o osiągnięciach edukacyjnych ucznia i stopniu opanowania przez niego umiejętności w zakresie poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, wychowania fizycznego i zajęć komputerowych oraz inne ważne indywidualne spostrzeżenia o uczniu;
3)    ocena opisowa może mieć charakter ustny  lub  pisemny albo pisemny i ustny łącznie;
4)    nauczyciele mogą formułować oceny bieżące w formie informacji zwrotnej (w ramach oceniania kształtującego) zawierającej:  docenienie dobrych elementów pracy ucznia, odnotowanie co wymaga poprawy ze strony ucznia, udzielenie wskazówek w jaki sposób uczeń powinien dokonać poprawy swojej pracy i w jakim kierunku powinien pracować dalej;
5)    zakres stosowania oceny kształtującej określa nauczyciel danego oddziału;
6)    w ramach oceniania bieżącego nauczyciele odnotowują w dzienniku poziom osiągnięć  ucznia, stosując przyjęte symbole:
a)    R– rewelacyjnie– uczeń posiada pełną wiedzę i umiejętności określone                        w podstawie programowej w wybranej edukacji , przejawia własną inicjatywę twórczą,
b)    W- wspaniale – uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności programowych, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, umiejętnościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,
c)    P – poprawnie – uczeń poprawnie stosuje wiadomości i wykonuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne;
d)    S – słabo – uczeń opanował wiadomości i umiejętności konieczne do zdobywania dalszej wiedzy, wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, w większości wymaga pomocy nauczyciela;
e)    B – bardzo słabo – uczeń ma duże kłopoty z opanowaniem wiedzy i umiejętności z określonej edukacji, rozwiązuje tylko zadania łatwe, wymaga stałej pomocy nauczyciela.
2. Sposoby dokumentowania informacji o uczniu klas I-III:
1)    nauczyciele prowadzą notatki z obserwacji zachowania i osiągnięć edukacyjnych uczniów;
2)     nauczyciele gromadzą  prace plastyczne, literackie, techniczne swoich uczniów;
3)     nauczyciele przeprowadzają rozmowy i wywiady z rodzicami uczniów, innymi nauczycielami i pracownikami szkoły.
3. Informacje o dziecku rodzice uczniów klas I-III otrzymują podczas zebrań oraz  konsultacji indywidualnych.
4. Nauczyciel przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego przygotowuje sporządzoną na piśmie ocenę opisową.
5. Uczniowie klas I-III podlegają klasyfikacji śródrocznej i rocznej:
1)    ocenę klasyfikacyjną śródroczną nauczyciel wpisuje do dziennika, drugi egzemplarz  podpisany przez rodziców umieszcza w teczce wychowawcy;
2)    ocenę klasyfikacyjną roczną nauczyciel wpisuje do dziennika, na świadectwo szkolne i  do arkusza ocen.
6. W każdym roku szkolnym uczniowie otrzymują promocję do klasy programowo wyższej. W uzasadnionych przypadkach uczeń może powtarzać klasę. Warunki promocji ucznia do następnej klasy regulują odrębne przepisy prawne.
§ 80. 1. Sposoby bieżącego oceniania i ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczniów od klasy IV:
1)    oceny bieżące z zajęć edukacyjnych wyrażone są w skali punktowej;
2)    wprowadza się formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz ramowe zasady ich punktacji:
a)    praca klasowa, semestralna:  na 20 pkt.,
b)    krótkie sprawdziany i kartkówki: na 5 pkt.,
c)    dłuższy sprawdzian:  na 10 pkt.,
d)    zadania domowe:  na 5 pkt.,
e)    odpowiedź ustna:  na 5 pkt.,
f)    zadania dodatkowe: na maksymalnie 5 pkt.,
g)    aktywność na zajęciach: 1 pkt. dodatkowy,
h)    udział w konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym: 1 pkt. dodatkowy,
i)    udział w konkursach przedmiotowych na etapie rejonowym: 5 pkt. dodatkowych,
j)    udział w konkursach przedmiotowych na etapie wojewódzkim: 10 pkt. dodatkowych wpisanych jednorazowo po ogłoszeniu wyników,
k)    braki:  minus 1 pkt.;
3)    punkty za udział w konkursach, o których mowa w ppkt. h) – j) wpisywane są uczniowi jednorazowo bezpośrednio po ogłoszeniu wyników etapu konkursu;
4)    na poszczególnych zajęciach edukacyjnych w trakcie semestru uczeń może mieć do uzyskania różną liczbę  punktów;
5)    w ocenianiu bieżącym muszą znaleźć się różne formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
6)    minimalną ilość form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych nauczyciele poszczególnych przedmiotów podają uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) w wymaganiach edukacyjnych, które uczeń otrzymuje na początku każdego roku szkolnego;
7)    w przypadku uczniów, dla których określono specjalne potrzeby edukacyjne, ilość ocen w semestrze może ulec zmianie zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej;
2. Prace klasowe na 20 pkt. są obowiązkowe i tylko one podlegają poprawie według następujących zasad:
1)    uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia kwestionowanej przez niego oceny pracy klasowej w formie i terminie ustalonym w przedmiotowych systemach oceniania;
2)     poprawiona ocena wpisywana jest w dzienniku lekcyjnym, przy czym obie są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej;
3)    jeżeli w wyniku poprawy uczeń uzyska mniej  punktów niż na pierwszej pracy klasowej, traci prawo do kolejnej, jednej poprawy pracy klasowej.
3. Jeżeli  z przyczyn losowych uczeń nie mógł pisać dłuższego sprawdzianu lub pracy klasowej, musi do nich przystąpić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
4. Jeden raz na semestr uczeń może zgłosić nieprzygotowanie się do lekcji, brak zadania domowego lub zeszytu bez żadnych sankcji.
5. Oceny śródroczne i roczne wyraża się za pomocą stopni: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny i ustala się je na podstawie zgromadzonych przez ucznia punktów oraz biorąc pod uwagę ogólne kryteria dla poszczególnych ocen.
6. Przy  przeliczeniu punktów na oceny stosuje się zasady matematycznego zaokrąglania do liczby całkowitej.
7.  Ogólne zasady dla poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych:
1)    ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał conajmniej 100% punktów;
2)     ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał 85 – 99% punktów;
3)      ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał 70 – 84% punktów;
4)    ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał 50-69% punktów;
5)     ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał 40 – 49% punktów;
6)    ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał poniżej 40% punktów i któremu  umożliwiono skorzystanie z różnych form pomocy.  
8. Uczeń może ubiegać się o ocenę semestralną lub roczną wyższą niż przewidywana z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wyłącznie wtedy, gdy spełnia następujące warunki:
1)    uczeń lub jego rodzic zwrócił się w formie pisemnej do nauczyciela przedmiotu                        o  możliwość ubiegania się o ocenę semestralną lub roczną wyższą niż przewidywana;
2)    uczeń wykorzystał wszystkie możliwości poprawy oceny przewidziane w WSO;
3)    do oceny, o którą się stara w skali stopniowej SSO będzie mu brakowało nie więcej niż 2%;
4)    uczeń napisał test z zakresu jednego (dotyczy oceny semestralnej) lub obu semestrów  (dotyczy oceny rocznej) na ocenę nie niższą niż ta, o którą się ubiega. Test musi zostać napisany i oceniony do klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. Tak ustalona przewidywana ocena jest ostateczna;
5)    z  wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i zajęć komputerowych test, o którym mowa w pkt d) ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

§ 81. 1. W oparciu o WSO w ramach zespołów przedmiotowych tworzone są przedmiotowe systemy oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawierające:
1)    wymagania programowe i przedmiotowe po każdym etapie edukacyjnym;
2)    sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów (formy, częstotliwości, narzędzia, zasady przeprowadzania sprawdzianów);
3)    ilość i punktację zadań dodatkowych.
2. Określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne zawarte w PSO określają wymagania niezbędne do uzyskania  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych          z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Ocenianie zachowania uczniów

§ 82. Ocenianie zachowania uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej odbywa się według następujących zasad:
1)    ocena zachowania ucznia jest oceną opisową;
2)    nauczyciele w bieżącej ocenie zachowania mogą stosować wybrane symbole. Wszystkie stosowane w klasie symbole dotyczące zachowania są autonomiczną sprawą wychowawcy i wychowanków. Wszystkie stosowane w klasie symbole – oceny z zachowania są znane uczniom i rodzicom;
3)    szczegółowe kryteria oceny zachowania:
a)    podporządkowanie się ucznia bieżącym poleceniom nauczyciela i wychowawcy:
- wykonuje/wypełnia polecenia,
- zmienia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi,
b)    postawa ucznia wobec rówieśników:
- zachowanie się w grupie i wobec grupy,
- zachowanie się w stosunku do kolegów,
- poprawność reagowania w sytuacjach konfliktowych (opanowanie negatywnych emocji),
- okazywanie radości z sukcesów kolegów,
- życzliwość i uprzejmość,
c)    postawa ucznia wobec dorosłych:
- stosowanie właściwych  zwrotów;
- szacunek do osób dorosłych,
d)    stosunek  ucznia do obowiązków szkolnych:
- odpowiedzialność  za wykonanie powierzonych zadań,
- pracowitość i obowiązkowość,
- punktualność i sumienność,
- rozwijanie własnych zainteresowań,
- dotrzymywanie obietnic i zobowiązań wobec kolegów i osób dorosłych,
- samoocena własnego postępowania,
- dbanie o siebie (estetyka, schludność stroju szkolnego oraz galowego),
e)    postawa społeczna ucznia:
- dostrzeganie potrzeb innych,
- współpraca z klasą,
- dbanie o zdrowie swoje i bezpieczeństwo innych,
- szanowanie własności osobistej i społecznej,
- dbanie o ochronę środowiska naturalnego.

§ 83. 1. Ogólne zasady oceniania zachowania uczniów od klasy  IV:
1)    ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu szkoły, klasy                       i środowiska, postaw wobec kolegów i innych osób, zawartych w szkolnym systemie motywacyjnym;
2)    ocena z zachowania nie ma wpływu na ocenę ucznia z przedmiotów nauczania, promowanie lub ukończenie szkoły;
3)    ocena z przedmiotów nauczania nie ma wpływu na ocenę z zachowania;
4)    każdy uczeń dokonuje w formie pisemnej semestralnej i rocznej  samooceny zachowania;
5)    uczniowie każdej klasy dokonują w formie pisemnej oceny koleżeńskiej każdego ucznia;
6)    wstępną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, a następnie przedkłada ją do konsultacji  i pozyskuje informację od innych pracowników szkoły, a także uczniów, którzy mogą wyrazić opinię o zachowaniu swoim i kolegów. Ocena ustalona przez wychowawcę po uwzględnieniu tych opinii jest ostateczna.
2. Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana ocenę z zachowania, gdy zostaną spełnione poniższe warunki:
1)    uczeń lub jego rodzic/ prawny opiekun złoży pisemny wniosek do wychowawcy                          o podwyższenie oceny z zachowania;
2)    zespół klasowy nauczycieli rozpatrzy zasadność podwyższenia oceny;
3)    wychowawca klasy podejmie stosowną decyzję. Tak ustalona przewidywana ocena jest ostateczna.
3. Zachowanie ucznia ocenia się stosując następującą skalę: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
4. Ocena z zachowania powinna wyrażać:
1)    stopień pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych:
a)    sumienność w nauce i wykonywaniu obowiązków szkolnych,
b)    wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu trudności w nauce,
c)    aktywną i twórczą działalność w organizacjach i kółkach zainteresowań,
d)     systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne,
e)    usprawiedliwienie wszystkich nieobecności,
f)    dbałość o podręczniki, pomoce szkolne, i mienie szkoły,
g)    przestrzeganie regulaminu szkoły i kodeksu ucznia;
2)    stopień zaangażowania ucznia w prace na rzecz szkoły i środowiska:
a)    wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie,
b)    udzielanie pomocy innym,
c)    inicjowanie i wykonywanie prac użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
d)    dbanie o własność społeczną i indywidualną,
e)    współdziałanie w pracy zespołu klasowego i ponoszenie odpowiedzialności za wynik jego pracy,
f)    godzenie nauki z działalnością na rzecz środowiska i z obowiązkami     domowymi;
3)    stopień przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego:
a)    sposób bycia nienaruszający godności własnej i godności innych,
b)    dbałość o kulturę słowa, stosunek do osób młodszych i słabszych,
c)    poszanowanie do osób starszych, chorych i przełożonych,
d)    uszanowanie pracy innych,
e)    uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,
f)    dbałość o zdrowie swoje i innych,
g)    nieuleganie nałogom,
h)    dbanie o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
i)    dbałość o ład i estetykę otoczenia.
5.  Szczegółowe zasady oceniania zachowania uczniów:
1)    wyjściową oceną jest ocena dobra. Może ją otrzymać uczeń, który:
a)    przestrzega regulaminu szkolnego,
b)    dba o kulturę słowa, nie używa wulgarnych słów,
c)    szanuje kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły,
d)    jest uczciwy, reaguje na zło,
e)    wypełnia obowiązki szkolne,
f)    dba o swoje zdrowie,
g)    dba o higienę osobistą,
h)    dba o swój estetyczny wygląd,
i)    dba o porządek w otoczeniu i miejscu pracy,
j)    szanuje pracę innych,
k)    dba o podręczniki szkolne,
l)    używa form grzecznościowych,
m)    zachowuje się stosownie do miejsca i sytuacji,
n)    nie znęca się nad zwierzętami,
o)    nie wdaje się w bójki,
p)    nie przeszkadza na lekcjach,
q)    nie niszczy cudzych rzeczy,
r)    szanuje osoby starsze;
2)    wyższą oceną niż dobrą, tj. oceną bardzo dobrą lub wzorową może otrzymać uczeń, który w wyższym stopniu spełnia kryteria przewidziane na ocenę dobrą;
3)    niższą ocenę niż dobrą, tj. ocenę poprawną lub nieodpowiednią może otrzymać uczeń, który w mniejszym lub większym stopniu nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą;
4)    w przypadku, gdy uczeń rażąco łamie zasady zawarte w statucie zespołu, może otrzymać ocenę naganną;
5)    uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,                  a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
§ 84. 1. Ewaluacji szkolnego systemu oceniania dokonuje się w II semestrze roku szkolnego.
2. Ewaluacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje zespół   ds. monitorowania i ewaluacji WSO powołany przez dyrektora w drodze zarządzenia.
3. Narzędzia ewaluacji:  analiza dokumentacji dotyczącej oceniania, konsultacja z rodzicami, uwzględnianie wniosków, sugestii, opinii rodziców i uczniów oraz  rady pedagogicznej, arkusze obserwacyjno – ewaluacyjne, ankiety dla uczniów i rodziców, wywiady ( ustne lub pisemne).
4. Wszelkich zmian w szkolnym systemie oceniania  dokonuje Rada Pedagogiczna zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez zespół, o którym mowa w ust. 2.


Egzaminy klasyfikacyjne
§ 85. 1. Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie mógł być sklasyfikowany z zajęć  edukacyjnych z powodu 50 % nieobecności ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.
2. Jeżeli z przyczyn nieusprawiedliwionych, uczeń nie mógł być sklasyfikowany                    z zajęć edukacyjnych z powodu 50 % nieobecności ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego tylko za zgodą Rady Pedagogicznej i na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych.
3. Egzamin klasyfikacyjny uczeń zdaje w przedostatnim tygodniu zajęć w danym semestrze lub roku szkolnym w dniu wyznaczonym przez dyrektora w porozumieniu         z rodzicami.
4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor podaje do wiadomości w formie pisemnej.
5. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
6. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wglądu w dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego oraz  zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny.
7. Dokumentacja przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego na wniosek rodziców jest udostępniona do wglądu na terenie szkoły w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora zespołu.
8. Dokumentacji, o której mowa w ust. 7 nie można kserować, fotografować i wynosić poza obręb szkoły.

Egzaminy poprawkowe

§ 86. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzaminy poprawkowe z tych zajęć.
2. Jeżeli uczeń nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor zespołu w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z procedurą opisaną w odrębnych przepisach w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
6. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wglądu w dokumentację egzaminu poprawkowego oraz zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny.
7. Dokumentacja egzaminu poprawkowego na wniosek rodziców jest udostępniona do wglądu na terenie szkoły w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora zespołu.
8. Dokumentacji, o której mowa w ust. 7  nie można kserować, fotografować                         i wynosić poza obręb szkoły.

Egzamin ośmioklasisty
§ 87. 1. Od roku szkolnego 2018/2019 w klasie VIII szkoły podstawowej przeprowadzane są egzaminy ośmioklasisty, które regulują odrębne przepisy.