Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Prawa i obowiązki wychowanków i uczniów
§ 65. 1.Wychowanek przedszkola ma prawo do:
•    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
•      rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
•     swobody wypowiedzi, wyrażania swoich poglądów i ich poszanowania stosownie do wieku i możliwości rozwojowych;
•     wychowania w tolerancji do innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia;
•      znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka;
•    ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony                   i poszanowania jego godności osobistej;
•    wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach relaksacyjnych oraz do uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym;
•    życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
•    opieki w celu stworzenia warunków pobytu w przedszkolu zapewniających bezpieczeństwo;
•     pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którą regulują odrębne przepisy.

2. Wychowanek przedszkola ma obowiązek:
•    współdziałać z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania;
•    przestrzegać zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;
•    szanować sprzęty i zabawki;
•    uczestniczyć w pracach porządkowych i samoobsługowych oraz pełnić dyżury;
•    pomagać słabszym kolegom;
•    kulturalnie zwracać się do innych i używać form grzecznościowych.
3. Uczeń ma prawo do:
•    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
•    opieki w celu stworzenia warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
•    opieki nauczyciela dyżurującego podczas przerw międzylekcyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
•     poszanowania jego godności wynikających z konwencji o prawach dziecka oraz szacunku ze strony dorosłych i rówieśników;
•     korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej pomocy socjalnej, zgodnie                         z odrębnymi przepisami, w ramach możliwości Zespołu;
•    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
•    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,                a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
•    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
•    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
•    pomocy w przypadku trudności w nauce;
•    korzystania z pomieszczeń zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych w obecności nauczyciela;
•    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
•    zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
•    odwoływania się i składania skarg w przypadku naruszenia jego praw do wychowawcy, rzecznika praw ucznia lub dyrektora;
•    pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którą regulują odrębne przepisy;
•     korzystania z zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć religii, etyki, zajęć podtrzymujących tożsamość narodową, językową, etniczną, kulturową, które regulują odrębne przepisy;
•    wybierania swoich przedstawicieli do samorządu uczniowskiego, opiekuna samorządu uczniowskiego i rzecznika praw ucznia w toku ordynacji wyborczej opracowanej przez uczniów;
•    zgłaszania do samorządu uczniowskiego swoich uwag, spostrzeżeń i postulatów dotyczących życia szkoły;
•    dobrowolnego dokonywania wyboru przynależności do organizacji i kółek zainteresowań działających na terenie szkoły;
•    uzyskiwania rzeczowych wyjaśnień od nauczycieli dotyczących zdobywanej wiedzy                             i problemów osobistych;
•     pisania nie więcej niż dwóch prac klasowych na 20 punktów i dwóch dłuższych sprawdzianów na 10 punktów w ciągu tygodnia oraz nie więcej niż dwóch krótkich sprawdzianów na 5 punktów w ciągu dnia, przy tym w jednym dniu uczeń może pisać tylko jedną pracę klasową na 20 punktów i jeden sprawdzian na 10 punktów;
•    poprawiania prac za 20 pkt w terminie uzgodnionym z nauczycielem;
•    informacji o terminie klasówki i sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem;
•    otrzymania ocenionej przez nauczyciela pracy w ciągu tygodnia;
•    uzyskania od nauczyciela uzasadnienia dotyczącego wystawionej oceny za odpowiedź  ustną i pisemną;
•    bycia nieprzygotowanym do lekcji po dłuższej nieobecności w szkole ( minimum                    3 dni);
•    niezadawania w piątek przez nauczycieli prac pisemnych z przedmiotów, które   występują w planie lekcji w poniedziałek;
•    egzaminu klasyfikacyjnego, który regulują odrębne przepisy;
•    egzaminu poprawkowego, który regulują odrębne przepisy;
•    podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.  
4. Uczeń ma obowiązek:  
•    aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
•    uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywać na nie punktualnie;
•     systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu;
•    podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych  zachowywać się zgodnie z zasadami określonymi w statucie;
•    kulturalnie i z szacunkiem zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;
•    dbać o higienę osobistą;
•    dbać o dobre imię i honor szkoły oraz godnie reprezentować ją na zewnątrz;
•    jako uczeń starszy opiekować się młodszymi kolegami;
•     nosić strój szkolny określony w § 49 statutu;
•    przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych określonych w § 48 statutu;
•    przed rozpoczęciem lekcji zgłosić nauczycielowi przedmiotu nieprzygotowanie  do lekcji wynikające z nagłych wypadków losowych;
•    w ciągu dwóch tygodni usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych poprzez przedstawienie wychowawcy pisemnego oświadczenia rodziców lub osobistego albo telefonicznego usprawiedliwienia przez rodziców lub zaświadczenia lekarskiego. Usprawiedliwienie może być zgłoszone przez jednego z rodziców;
•    dbać o sprzęt i wyposażenie szkoły;
•    dbać o ład i porządek w szkole;
•    przestrzegać obowiązujących w szkole regulaminów: dowozu, biblioteki i świetlicy.
5. Ucznia szkoły obowiązuje zakaz:
•    samowolnego opuszczania szkoły w czasie zajęć;
•     wszelkich działań agresywnych skierowanych do innej osoby, używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów;
•    picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających;
•    przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.
6. Tryb wnoszenia skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1)   uczeń, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie bezpośrednio
      do wychowawcy klasy na zasadzie powiadomienia i w celu uzyskania wsparcia.
      Wychowawca nadaje sprawie dalszy bieg według wyżej określonych zasad:
•    powiadamia dyrektora zespołu,
•    współpracuje z rzecznikiem praw ucznia i pedagogiem szkolnym,
•    w przypadku spraw spornych w pierwszej kolejności powinno dążyć się do ich
załatwienia w drodze porozumienia bezpośrednio przez osoby zainteresowane, lub
za pośrednictwem mediatorów. Mediacje mogą prowadzić: wychowawca klasy,
samorząd uczniowski i pedagog;
•    w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni uznają , że skarga została rozpatrzona niezgodnie z prawem szkolnym, mają prawo do wniesienia w ciągu 3 dni zażalenia, podając, jakie przepisy zostały naruszone:
•    na rozstrzygnięcie ustanowione przez nauczyciela do dyrektora szkoły,
•    na rozstrzygnięcie ustanowione przez dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego szkołę w zależności od rodzaju skargi,
•    decyzja organu jest ostateczna.
•    skargi powinny zostać rozpatrzone według kompetencji w terminie:
•    przez nauczycieli w ciągu 3 dni,
•    przez dyrektora szkoły w ciągu 7 dni,
•    przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę – na zasadzie odrębnych przepisów.