Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 48
1.Wychowanek przedszkola ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
4) pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którą regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  
2. Prawa i obowiązki ucznia:
1) uczeń ma prawo do:
a)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
c)    poszanowania jego godności wynikających z konwencji o prawach dziecka oraz szacunku ze strony dorosłych i rówieśników,
d)     korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
e)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
f)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia zespołu, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
g)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
h)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
i)    pomocy w przypadku trudności w nauce,
j)    korzystania z pomieszczeń zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych w obecności nauczyciela.
k)    wpływania na życie zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w zespole.
l)    składania skarg w przypadku naruszenia jego praw do wychowawcy, dyrektora bądź rzecznika praw ucznia,
m)    pomocy psychologiczno–pedagogicznej, którą regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

2) Ponadto uczeń ma prawo :
a)    Wybierać swoich przedstawicieli do SU i opiekuna SU w toku ordynacji wyborczej       opracowanej przez uczniów.
b)    Zgłaszać do SU swoje uwagi, spostrzeżenia i postulaty dotyczące życia szkoły.
c)    Dobrowolnie dokonywać wyboru przynależności do organizacji i kółek zainteresowań działających na terenie szkoły.
d)    Należeć do organizacji pozaszkolnych za zgodą dyrektora zespołu i wychowawcy klasy.
e)    Korzystać z pomieszczeń szkolnych i pomocy dydaktycznych pod kierunkiem  nauczyciela
f)    Do uzyskiwania rzeczowych wyjaśnień od nauczycieli dotyczących zdobywanej wiedzy i problemów osobistych.
g)    Pisać nie więcej niż 2 klasówki lub sprawdziany w ciągu tygodnia.Za klasówkę i sprawdzian uważa się pracę pisemną obejmującą  więcej niż trzy jednostki lekcyjne wstecz.
h)    Poprawiać prace za 20 pkt w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawiona ocena wpisywana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym obie są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej. Jeżeli w wyniku poprawy uczeń uzyska mniej  punktów niż na pracy klasowej, traci prawo do kolejnej, jednej poprawy pracy klasowej. Jeżeli w trakcie pracy pisemnej zostanie bezspornie ustalona niesamodzielność pracy ( tzw. ściąganie) uczeń otrzymuje 0 pkt.
i)    Być poinformowanym o terminie klasówki i sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem. Odpowiedni zapis o pracy klasowej i dłuższym sprawdzianie powinien znaleźć się w dzienniku.
j)    Pisać nie więcej niż dwie kartkówki w ciągu dnia. Za kartkówkę uważa się pracę pisemną obejmującą materiał do trzech lekcji wstecz.
k)    Otrzymać ocenioną przez nauczyciela pracę w ciągu tygodnia.
l)    Do uzyskania od nauczyciela uzasadnienia dotyczącego wystawionej oceny za odpowiedź  ustną i pisemną.
m)    Po dłuższej nieobecności w szkole ( minimum 3 dni) być nieprzygotowanym do lekcji i zgłosić ten fakt nauczycielom przedmiotów.
n)    Do niezadawania w piątek przez nauczycieli prac pisemnych z przedmiotów, które   występują w planie lekcji w poniedziałek.
o)    Do egzaminu poprawkowego w przypadku uzyskania najwyżej 2 ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego.
p)    Uzyskiwania opieki socjalnej przewidzianej w planie pracy szkoły.
q)    Do egzaminu klasyfikacyjnego, jeżeli był nie klasyfikowany z przyczyn usprawiedliwionych. Jeżeli nie był klasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych ma prawo do tego egzaminu tylko za zgodą Rady Pedagogicznej. Wniosek pisemny o przystąpienie do egzaminu składają rodzice lub uczeń do dyrektora zespołu.

    3) Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie zespołu, a zwłaszcza   dotyczących:
a)    aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu zespołu,
b)    uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia,
c)    systematycznego przygotowywania się do zajęć , odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonywania w domu,
d)    przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników zespołu,
e)    odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
f)    dbania  o wspólne dobro, ład i porządek w zespole.
4) Ponadto uczeń ma obowiązek:
a)    Dbać o dobre imię i honor szkoły oraz reprezentować ją na zewnątrz we wszystkich przedsięwzięciach  przewidzianych przez władze szkolne.
b)    Okazywać szacunek osobom starszym na terenie szkoły i w miejscach publicznych.
c)    Pomagać ludziom starszym i niepełnosprawnym.
d)    Na co dzień  używać zwrotów grzecznościowych w stosunku do osób starszych i kolegów.
e)    Jako uczeń starszy opiekować się i instruować młodszych kolegów o zasadach dyscypliny szkolnej.
f)    Zachować schludny wygląd. Nosić strój szkolny ustalony zarządzeniem dyrektora Zespołu.
g)    Unikać zbędnych i ekstrawaganckich ozdób.
h)    Nosić estetyczną i skromną fryzurę.
i)    Przed rozpoczęciem lekcji zgłosić nauczycielowi przedmiotu nieprzygotowanie  do lekcji wynikające z nagłych wypadków losowych.
j)    Usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia, osobiście lub telefonicznie. Usprawiedliwienie może być zgłoszone przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia). Usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 2 tygodni od dnia stawienia się na zajęcia.
k)    w czasie zajęć lekcyjnych zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela.
l)    podczas lekcji zabierać głos tylko za zezwoleniem nauczyciela,
ł) po zakończeniu lekcji opuszczać klasę i podporządkować się decyzjom nauczyciela dyżurnego,
m)    dbać o sprzęt i wyposażenie szkoły,
n)    pokrywać koszty wyrządzonych szkód materialnych,
o)    nie opuszczać terenu szkolnego. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), w wyniku decyzji dyrektora Zespołu, wychowawcy lub innego nauczyciela po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie Zespołu,
p)    podporządkować się zaleceniom dyrektora Zespołu, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego lub klasowego,
q)    okrycia wierzchnie pozostawić w miejscach do tego przeznaczonych,
r)    przestrzegać regulaminu dowozu i zajęć świetlicowych,
s)    po przerwie ustawić się na korytarzu przed wejściem do izby lekcyjnej,
t)    nie przebywać bez opieki dorosłych w miejscach publicznych po godzinie 22.00.
3.    Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
4.    Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów na terenie szkoły określa zarządzenie dyrektora szkoły.
Zarządzenie nr 2/2006/07

z dnia 15 czerwca 2007 r.

w sprawie określenia zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów Zespołu Szkół w Czaczu

Na podstawie § 18 b ust. 2, pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje:

§ 1

Podczas zajęć uczniów obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W przypadku konieczności skorzystania z telefonu do dyspozycji uczniów pozostaje aparat telefoniczny w sekretariacie szkoły.

§ 2

W przypadku niezastosowania się do przepisów zawartych w § 1 niniejszego zarządzenia uczniowi zabiera się telefon lub inne urządzenie elektroniczne i deponuje w sekretariacie szkoły. Do odbioru w/w urządzeń uprawnieni są wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

§ 3

Wobec uczniów niestosujących się do w/w przepisów stosuje się system kar przewidzianych w Statucie Zespołu Szkół w Czaczu.

§ 4

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za ewentualną utratę posiadanych przez uczniów telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

Zarządzenie nr 5/2008/2010

z dnia 18 listopada 2009r.

w sprawie określenia jednolitych strojów dla uczniów Zespołu Szkół w Czaczu

Na podstawie art. 64 a Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007r. , Nr 80, poz. 542) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam wzór jednolitych strojów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czaczu i Gimnazjum Samorządowego w Czaczu. Stroje te są następujące:

granatowa kamizelka zamówiona przez szkołę (inny krój dla dziewcząt i inny dla chłopców)

pozostałe elementy stroju rodzice dobierają sami, uwzględniając następujące zastrzeżenia:

Dla dziewcząt i chłopców:

- pod kamizelką bluzki o dowolnym kroju z długim lub krótkim rękawem, spodnie długie lub ¾  lub spódnica w niekrzykliwych barwach

- obuwie szkolne na przebranie granatowe lub czarne, na białej podeszwie

- na lewej piersi identyfikator z imieniem i nazwiskiem

- skromna, schludna, nie ekstrawagancka fryzura, bez żelu, włosy niefarbowane

- zakaz zbędnych, ekstrawaganckich ozdób typu długie kolczyki, wisiory, korale itp.

§ 2

Noszenie jednolitych strojów obowiązuje wszystkich uczniów przez cały rok szkolny z wyłączeniem dni, które wskaże dyrektor szkoły lub wychowawca klasy, np. zajęcia wychowania fizycznego, dzień sportu, uroczystości szkolne i państwowe, wyjazdy i wycieczki klasowe itp.

§ 3

W czasie obchodów uroczystości szkolnych lub państwowych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum obowiązuje strój galowy, tj. dla chłopców: granatowe lub czarne spodnie i biała koszula, dla dziewcząt: granatowa lub czarna spódnica lub spodnie i biała bluzka.

§ 4

Wobec uczniów niestosujących się do w/w przepisów stosuje się system kar przewidzianych w Statucie Zespołu Szkół w Czaczu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.