Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 16 do 31 maja 2022 r. - Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału
dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, klasy wstępnej, oddziału
przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół
i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach
ponadpodstawowych.



Od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. - Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej
jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów
dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, klas wstępnych,
oddziałów przygotowania wojskowego oraz szkół i oddziałów
prowadzących szkolenie sportowe

Od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez
kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których
kandyduje

Od 1 do 14 czerwca 2022 r. - Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne).
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

20 lipca 2022 r. godzina 10.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 16 maja do 25 lipca 2022 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie i psychologiczne

Od 20 lipca do 1 sierpnia 2022 r. - Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami4 i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

2.08.2022 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Źródło: Zarządzenie nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych, publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023.