Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że w przypadku uzasadnionej potrzeby (np. praca do późnych godzin popołudniowych) rodzice uczniów  szkoły podstawowej mogą wnioskować o płatne obiady dla swojego dziecka. Należy w tym celu złożyć w sekretariacie Zespołu wypełnioną i podpisaną  przez rodzica/opiekuna prawnego Kartę zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce (w załączeniu).

Termin złożenia wniosku – do 25 września br. dziecko zostaje zakwalifikowane na stołówkę po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora. Rodzice zostaną poinformowani o decyzji dyrektora przez wychowawcę klasy. Obiady będą wydawane od 1 października br. W związku z pracą przedszkola w zaostrzonym reżimie sanitarnym uczniowie nie mogą korzystać, tak jak do tej pory, z jadalni. Uczniowie będą spożywali obiady w pomieszczeniu świetlicy w oficynie (zgodnie z Wytycznymi   MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.).

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY